30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 304 قانون مجازات اسلامی

جنایت عمدی نسبت به نابالغ، موجب قصاص است.

error: