30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 298 قانون مجازات اسلامی

اگر کسی با یک ضربه عمدی، موجب جنایات متعدد بر اعضای مجنیٌعلیه شود، چنانچه همه آنها بهطور مشترک موجب قتل او شود و قتل نیز مشمول تعریف جنایات عمدی باشد فقط به قصاص نفس محکوم میشود.

error: