30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 294 قانون مجازات اسلامی

اگر کسی به علت اشتباه در هویت، مرتکب جنایتی بر دیگری شود در صورتی که مجنیٌعلیه و فرد مورد نظر هردو مشمول ماده(302) این قانون نباشند، جنایت عمدی محسوب میشود.

error: