30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده289 قانون مجازات اسلامی

جنایت بر نفس، عضو و منفعت بر سه قسم عمدی، شبهعمدی و خطای محض است.

error: