30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 287 قانون مجازات اسلامی

گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران، قیام مسلحانه کند باغی محسوب میشود و در صورت استفاده از سلاح، اعضای آن به مجازات اعدام محکوم میگردند.

error: