30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 284 قانون مجازات اسلامی

مدت نفی بلد در هر حال کمتر از یک سال نیست، اگر چه محارب بعد از دستگیری توبه نماید و در صورتی که توبه نکند همچنان در تبعید باقی میماند.

error: