30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 283 قانون مجازات اسلامی

انتخاب هر یک از امور چهارگانه مذکور در ماده(282) به اختیار قاضی است.

error: