30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 282 قانون مجازات اسلامی

حد محاربه یکی از چهار مجازات زیر است:
الف- اعدام
ب- صلب
پ- قطع دست راست و پای چپ
ت- نفی بلد

error: