30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 280 قانون مجازات اسلامی

فرد یا گروهی که برای دفاع و مقابله با محاربان، دست به اسلحه ببرد محارب نیست.

error: