30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 277 قانون مجازات اسلامی

هرگاه شریک یا صاحب حق، بیش از سهم خود، سرقت نماید و مازاد بر سهم او به حد نصاب برسد، مستوجب حد است.

error: