30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 276 قانون مجازات اسلامی

سرقت در صورت فقدان هریک از شرایط موجب حد، حسب مورد مشمول یکی از سرقتهای تعزیری است.

error: