30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 275 قانون مجازات اسلامی

هرگاه دو یا چند نفر به طور مشترک مالی را بربایند باید سهم جداگانه هرکدام از آنها به حد نصاب برسد.

error: