30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 274 قانون مجازات اسلامی

ربایش مال به اندازه نصاب باید در یک سرقت انجام شود.

error: