30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 273 قانون مجازات اسلامی

در صورتی که مال در حرزهای متعدد باشد، ملاک، اخراج از بیرونیترین حرز است.

error: