30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 271 قانون مجازات اسلامی

هتک حرز عبارت از نقض غیر مجاز حرز است که از طریق تخریب دیوار یا بالا رفتن از آن یا بازکردن یا شکستن قفل و امثال آن محقق میشود.

error: