30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 270 قانون مجازات اسلامی

در صورتی که مکان نگهداری مال از کسی غصب شده باشد، نسبت به وی و کسانی که از طرف او حق دسترسی به آن مکان را دارند، حرز محسوب نمیشود.

error: