30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 27 قانون مجازات اسلامی

مدت حبس از روزی آغاز میشود که محکوم، به موجب حکم قطعی لازمالاجراء حبس میگردد. در صورتی که فرد، پیش از صدور حکم بهعلت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده مطرح بوده بازداشت شده باشد، مدت بازداشت قبلی در حکم محاسبه میشود. در صورتی که مجازات مورد حکم، شلاق تعزیری یا جزای نقدی باشد، هر روز بازداشت، معادل سه ضربه شلاق یا سیصدهزار(300.000)ریال است. چنانچه مجازات متعدد باشد بهترتیب نسبت به حبس، شلاق و جزای نقدی محاسبه میگردد.

error: