30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 269 قانون مجازات اسلامی

حرز عبارت از مکان متناسبی است که مال عرفاً در آن از دستبرد محفوظ میماند.

error: