30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 267 قانون مجازات اسلامی

سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است.

error: