30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 265 قانون مجازات اسلامی

حد مصرف مسکر، هشتاد ضربه شلاق است.

error: