30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 264 قانون مجازات اسلامی

مصرف مسکر از قبیل خوردن، تزریق و تدخین آن کم باشد یا زیاد، جامد باشد یا مایع، مست کند یا نکند، خالص باشد یا مخلوط به گونهای که آن را از مسکر بودن خارج نکند، موجب حد است.
تبصره- خوردن فقاع(آب جو مسکر) موجب حد است هرچند مستی نیاورد.

error: