30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 259 قانون مجازات اسلامی

پدر یا جد پدری که فرزند یا نوه خود را قذف کند به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم میگردد.

error: