30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 258 قانون مجازات اسلامی

کسی که دیگری را به یک یا چند سبب، یکبار یا بیشتر قبل از اجرای حد، قذف نماید فقط به یک حد محکوم میشود، لکن اگر پس از اجرای حد، قذف را تکرار نماید حد نیز تکرار میشود و اگر بگوید آنچه گفتهام حق بود به
سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم میگردد.

error: