30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 257 قانون مجازات اسلامی

کسی که چند نفر را به یک لفظ قذف نماید هر کدام از قذفشوندگان میتواند جداگانه شکایت نماید و در صورت صدور حکم محکومیت، اجرای آن را مطالبه کند. چنانچه قذفشوندگان یکجا شکایت نمایند بیش از یک حد جاری نمیشود.

error: