30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 256 قانون مجازات اسلامی

کسی که چند نفر را بهطور جداگانه قذف کند خواه همه آنها با هم، خواه جداگانه شکایت کنند، در برابر قذف هر یک، حد مستقلی بر او جاری میشود.

error: