30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 255 قانون مجازات اسلامی

حد قذف حقالناس است و تعقیب و اجرای مجازات منوط به مطالبه مقذوف است. در صورت گذشت مقذوف در هر مرحله، حسب مورد تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات موقوف میشود.

error: