30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 254 قانون مجازات اسلامی

نسبت دادن زنا یا لواط به کسی که به خاطر همان زنا یا لواط محکوم به حد شده است، قبل از توبه مقذوف، مجازات ندارد.

error: