30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 253 قانون مجازات اسلامی

هرگاه کسی زنا یا لواطی که موجب حد نیست مانند زنا یا لواط در حال اکراه یا عدم بلوغ را به دیگری نسبت دهد به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم میشود.

error: