30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده250 قانون مجازات اسلامی

حد قذف، هشتاد ضربه شلاق است.

error: