30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 248 قانون مجازات اسلامی

هرگاه قرینهای در بین باشد که مشخص گردد منظور قذف نبوده است، حد ثابت نمیشود.

error: