30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 245 قانون مجازات اسلامی

قذف عبارت است از نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگر هرچند مرده باشد.

error: