30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 244 قانون مجازات اسلامی

کسی که دو یا چند نابالغ را برای زنا یا لواط به هم برساند مستوجب حد نیست لکن به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و حبس تعزیری درجه شش محکوم میشود.

error: