30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 240 قانون مجازات اسلامی

در حد مساحقه، فرقی بین فاعل و مفعول و مسلمان و غیرمسلمان و محصن و غیرمحصن و عنف و غیرعنف نیست.

error: