30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 239 قانون مجازات اسلامی

حد مساحقه، صد ضربه شلاق است.

error: