30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 238 قانون مجازات اسلامی

مساحقه عبارت است از اینکه انسان مؤنث، اندام تناسلی خود را بر اندام تناسلی همجنس خود قرار دهد.

error: