30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 235 قانون مجازات اسلامی

تفخیذ عبارت از قرار دادن اندام تناسلی مرد بین رانها یا نشیمنگاه انسان مذکر است.
تبصره- دخول کمتر از ختنهگاه در حکم تفخیذ است.

error: