30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 233 قانون مجازات اسلامی

لواط عبارت از دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنهگاه در دبر انسان مذکر است.

error: