30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 232 قانون مجازات اسلامی

هرگاه مرد یا زنی کمتر از چهار بار اقرار به زنا نماید به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم میشود. حکم این ماده در مورد لواط، تفخیذ و مساحقه نیز جاری است.

error: