30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 230 قانون مجازات اسلامی

حد زنا در مواردی که مرتکب غیر محصن باشد، صد ضربه شلاق است.

error: