30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 228 قانون مجازات اسلامی

در زنا با محارم نسبی و زنای محصنه، چنانچه زانیه بالغ و زانی نابالغ باشد مجازات زانیه فقط صد ضربه شلاق است.

error: