30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 222 قانون مجازات اسلامی

جماع با میت، زنا است مگر جماع زوج با زوجه متوفای خود که زنا نیست لکن موجب سی و یک تا هفتاد وچهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش میشود.

error: