30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 220 قانون مجازات اسلامی

در مورد حدودی که در این قانون ذکر نشده است طبق اصل یکصد و شصت و هفتم(167) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عمل میشود.

error: