30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 22 قانون مجازات اسلامی

انحلال شخص حقوقی و مصادره اموال آن زمانی اعمال میشود که برای ارتکاب جرم، بهوجود آمده یا با انحراف از هدف مشروع نخستین، فعالیت خود را منحصراً در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد.

error: