30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 217 قانون مجازات اسلامی

در جرائم موجب حد، مرتکب در صورتی مسؤول است که علاوه بر داشتن علم، قصد و شرایط مسؤولیت کیفری به حرمت شرعی رفتار ارتکابی نیز آگاه باشد.

error: