30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 216 قانون مجازات اسلامی

اجرای احکام حدود، قصاص و تعزیرات براساس آییننامهای است که تا شش ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون توسط رئیس قوه قضائیه تهیه و ابلاغ میشود.

error: