30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 213 قانون مجازات اسلامی

در تعارض سایر ادله با یکدیگر، اقرار بر شهادت شرعی، قسامه و سوگند مقدم است. همچنین شهادت شرعی بر قسامه و سوگند تقدم دارد.

error: