30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 210 قانون مجازات اسلامی

هرگاه ثابت شود سوگند، دروغ و یا اداءکننده سوگند فاقد شرایط قانونی بوده است، به سوگند مزبور ترتیب اثر داده نمیشود.

error: