30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 208 قانون مجازات اسلامی

حدود وتعزیرات با سوگند نفی یا اثبات نمیشود لکن قصاص، دیه، ارش و ضرر و زیان ناشی از جرائم، مطابق مقررات این قانون با سوگند اثبات میگردد.

error: