30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 207 قانون مجازات اسلامی

سوگند فقط نسبت به طرفین دعوی و قائم مقام آنها مؤثر است.

error: