30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 205 قانون مجازات اسلامی

سوگند باید با لفظ باشد و در صورت تعذر، با نوشتن یا اشارهای که روشن در مقصود باشد، اداء شود.

error: